دوشنبه 15 آذر 1400لیست

تعرفه عوارض محلی به تفکیک سال

Time Line
تعرفه عوارض محلی سال 1400

برای دانلوداینجا کلیک نمایید.

Time Line
تعرفه عوارض محلی سال 1399

برای دانلوداینجا کلیک نمایید.

Time Line
تعرفه عوارض محلی سال 1398

برای دانلوداینجا کلیک نمایید.

Time Line
تعرفه عوارض محلی سال 1397

برای دانلوداینجا کلیک نمایید.

Time Line
تعرفه عوارض محلی سال 1396

برای دانلوداینجا کلیک نمایید.

مشاهده تعرفه سالهای قبل