یکشنبه 31 تير 1403لیست

تعرفه عوارض محلی به تفکیک سال

Time Line
تعرفه عوارض محلی سال 1403

برای دانلوداینجا کلیک نمایید.

Time Line
تعرفه عوارض محلی سال 1402

برای دانلوداینجا کلیک نمایید.

Time Line
تعرفه عوارض محلی سال 1401

برای دانلوداینجا کلیک نمایید.

Time Line
تعرفه عوارض محلی سال 1400

برای دانلوداینجا کلیک نمایید.

Time Line
تعرفه عوارض محلی سال 1399

برای دانلوداینجا کلیک نمایید.

Time Line
تعرفه عوارض محلی سال 1398

برای دانلوداینجا کلیک نمایید.

Time Line
تعرفه عوارض محلی سال 1397

برای دانلوداینجا کلیک نمایید.

Time Line
تعرفه عوارض محلی سال 1396

برای دانلوداینجا کلیک نمایید.

مشاهده تعرفه سالهای قبل