دوشنبه 27 فروردین 1403نوشته شده توسط:admin دسته خبر:62 تاریخ انتشار:شنبه 16 فروردین 1399 تعدادبازدید:1584 نسخه مناسب چاپ
ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ )


نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر و یا موازین شهرسازی باشد شهردار با تصویب شورای شهر می تواند به مالک اخطار کند.


 نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل ویا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی وزیبایی شهر و یا موازین شهرسازی باشد شهردار با تصویب شورای شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف ۲ ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه یا امنتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تأمین منظر و اجرای طرح مصوب شورا در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن رابه اضافه صدی ۱۰ از مالک یا متولی ویا متصدی موقوفه دریافت نماید.در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد .صورت حسابهای که مورد اعتراض واقع شده و همچنین آرای کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی ولازم الاجرا بوده و اجرای ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد .