دوشنبه 27 فروردین 1403نوشته شده توسط:admin دسته خبر:85 تاریخ انتشار:چهارشنبه 25 اسفند 1400 تعدادبازدید:1362 نسخه مناسب چاپ
واحد فنی و شهرسازی


واحد فنی و شهرسازی.

واحد فنی و شهرسازی

جهت استفاده بهينه از فضاي شهری، طرح های جامع و تفصيلی شهرها به منظور بهره وری مناسب از ظرفيتهای شهری متناسب با نياز ساكنين آن برنامه ريزی و طرح ريزی می شوند. در همین راستا مالكين اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها و يا حريم شهر را مكلف داشته تا قبل از هر گونه اقدام عمرانی يا هر گونه تفكيک اراضی ، از شهرداری پروانه اخذ نمايد، در صورتی كه مالكين اراضی، بدون دريافت پروانه و يا مخالف مفاد پروانه و يا مازاد پروانه احداث بنا نمايد شهرداری می تواند از عمليات ساختمانی آنها جلوگيري نمايد، تا از ناهنجاريهای ساختمان سازی شهری جلوگيری به عمل آورد.


حوزه فعالیت

1.       نظارت و هماهنگی در امور مرتبط با طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی

2.       بررسی و تعیین خط و مشی و پیگیری به منظور تهیه طرحهای ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر

3.       نظارت و همکاری در امور  تهیه طرح های توسعه شهری و پیگیری پرونده های کمسیون ماده 5

4.       جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه پروژهای عمرانی و شهرسازی

5.       صدورپروانه ساختمان، تعمیرات، پایانکار و پاسخ استعلام کاربری شهری برطبق ضوابط ومقررات.

6.        نظارت بر عملیات ساختمانی در محدوده و حریم شهر

7.        رسيدگي به شکايات مربوط به صدورپروانه ساختمان با توجه به طرحهاي تفصيلي وجامع.

8.        نظارت برنحوه استفاده ازاراضي داخل محدوده وحريم شهر وتفکيک آنها.

9.        نظارت بر کار کميسيونهاي مربوط به امور فني و شهرسازی .

10.     بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری

11.     انجام سايرامورمشابه ودستوراتي که ازطرف شهرداردرحدود وظايف ارجاع ميگردد.


رادین اجاقلو

سمت: مسئول عمران و شهرسازی

تلفن: 32822714-024

داخلی: 3