نوشته شده توسط:admin دسته خبر:6 تاریخ انتشار:شنبه 16 فروردین 1399 تعدادبازدید:251 کد خبر3568

این روزها هرجا که میروی سخن ازکروناست میهمانی ناخوانده که مدتی است سرو کله اش در زندگی مردم پیدا شده و به چالشی بزرگ تبدیل شده است، بیماری که دیگر همه با خشونت و بی رحمی آن آشنا شده اند. ویروسی که بزرگ و کوچک، زن و مرد، تحصیلکرده و بی سواد نمی شناسد و منتظر کوچک ترین بی احتیاطی است تا به بدن فرد ورود کرده و چه بسا زندگی او را به مخاطره بیندازد. 

امروز در مبارزه بی امان کادر پزشکی با ویروس کرونا برای تسریع در مهار و کنترل این ویروس همکاری آحاد مردم جامعه ضروری است و ساده ترین همکاری مردم در خانه ماندن است.

امروز دقیقا حکایت ما حکایت افرادی است که سوار یک کشتی هستند و کسی حق ندارد در این کشتی رخنه ای ایجاد کند چرا که حرکت نابجای یک فرد باعث غرق شدن همه افراد خواهد شد.

در خانه می مانیم تا در به روی کرونا نگشاییم و از اینده فرزندان خود در برابر این ویروس تنها با رعایت بهداشت دفاع کنیم.

نوشته شده توسط:admin دسته خبر:6 تاریخ انتشار:شنبه 16 فروردین 1399 تعدادبازدید:251 کد خبر3568

این روزها هرجا که میروی سخن ازکروناست میهمانی ناخوانده که مدتی است سرو کله اش در زندگی مردم پیدا شده و به چالشی بزرگ تبدیل شده است، بیماری که دیگر همه با خشونت و بی رحمی آن آشنا شده اند. ویروسی که بزرگ و کوچک، زن و مرد، تحصیلکرده و بی سواد نمی شناسد و منتظر کوچک ترین بی احتیاطی است تا به بدن فرد ورود کرده و چه بسا زندگی او را به مخاطره بیندازد. 

امروز در مبارزه بی امان کادر پزشکی با ویروس کرونا برای تسریع در مهار و کنترل این ویروس همکاری آحاد مردم جامعه ضروری است و ساده ترین همکاری مردم در خانه ماندن است.

امروز دقیقا حکایت ما حکایت افرادی است که سوار یک کشتی هستند و کسی حق ندارد در این کشتی رخنه ای ایجاد کند چرا که حرکت نابجای یک فرد باعث غرق شدن همه افراد خواهد شد.

در خانه می مانیم تا در به روی کرونا نگشاییم و از اینده فرزندان خود در برابر این ویروس تنها با رعایت بهداشت دفاع کنیم.